• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Prestatieafspraken moeten leiden tot meer betaalbare huurwoningen

Maandag 4 december ondertekenden Huurdersbelang Lingewaard, woningcorporatie Waardwonen, WOONstichting Gendt, huurdersvereniging Gendt en de gemeente Lingewaard de prestatieafspraken voor 2024. Samen zetten de partijen zich in voor huurders en woningzoekenden. De prestatieafspraken vormen de basis voor de samenwerking tussen de verschillende partijen. De afspraken maken het makkelijker om doelen te realiseren die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn.

Meer huurwoningen

In alle kernen komen meer huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Er zijn enkele grootschalige plannen, zoals de ontwikkelingen in de Zandsestraat in Bemmel, Driegaarden en Bordbusters in Huissen, Vleumingen-West fase 2 in Gendt en Hof van Klein Baal in Haalderen. In deze projecten is afgesproken met de projectontwikkelaars dat minimaal 30% van de nieuwe woningen sociale huurwoningen worden. Dat percentage was kort geleden nog 20%. Ook bij de Blauwe Hoek in Doornenburg komen 22 sociale huurwoningen. De corporaties nemen deze woningen voor hun rekening. Het gaat bij elkaar opgeteld in deze projecten om ruim 300 sociale huurwoningen.

Los van deze samenwerking met projectontwikkelaars hebben de woningcorporaties ook zelf plannen voor het realiseren van extra huurwoningen, waaronder de Bibliotheek en de Kosterij in Gendt. In het komende jaar worden hier verdere stappen genomen.

Naast de aandacht voor nieuwbouw zetten de partijen in op verbetering van de bestaande woningvoorraad, bijvoorbeeld door renovatie en sloop-gevolgd-door-nieuwbouw. Dit gebeurt onder meer in de Staatsliedenbuurt in Gendt en de Klappenburg en Molukse wijk in Bemmel. Ook voor woningen aan de Lootakkers in Gendt worden plannen gemaakt.

Germa Knuver, directeur-bestuurder WOONstichting Gendt “Gendt loopt voorop in Lingewaard met het percentage sociale huurwoningen. Wij zitten al in de buurt van de afgesproken 30%. Daar ben ik echt trots op, want het komt alle woningzoekenden ten goede en draagt bij aan een inclusieve gemeenschap. We blijven eraan werken, dus ik ben blij dat er ook volgend jaar weer veel nieuwe woningen bij komen.”

Druk snel verlichten

Om de druk op de huurmarkt voor de korte termijn te verlichten, zetten de partijen in op mogelijkheden om woningen te splitsen of etages aan bestaande woningen toe te voegen. Ook starten zij met een pilot ‘woningdelen’. Bij woningdelen huren meer mensen samen een woning. Ze delen de gezamenlijke voorzieningen zoals tuin, keuken en sanitair en hebben ieder een eigen slaapkamer. Woningdelen is de laatste jaren flink in populariteit gestegen. Voor veel jongeren is het de enige manier om woonruimte te krijgen en te betalen.

Daarnaast buigt de gemeenteraad zich medio december over een voorstel van gemeente en woningcorporatie Waardwonen om in Haalderen 50 tijdelijke woningen te realiseren. In een latere fase worden daar nog eens 80 tijdelijke woningen aan toegevoegd. De tijdelijke woningen zijn bedoeld voor starters, reguliere huurders, statushouders en mensen die, bijvoorbeeld door een scheiding, met spoed een woning zoeken.

Starters en senioren

In de prestatieafspraken is extra aandacht voor starters en senioren. De partijen onderzoeken bijvoorbeeld of starters meer kansen op hebben op een woning als er meer woningen door loting worden toegewezen. De nieuwe huisvestingsverordening geeft hier mogelijkheden voor.

Voor senioren blijft de wooncoach beschikbaar. Die adviseert op het gebied van langer zelfstandig wonen maar bekijkt ook de mogelijkheden voor het doorstromen naar een kleinere levensloopbestendige woning. Ook zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van woningen waar mensen die psychisch kwetsbaar zijn beschermd kunnen wonen. Daarnaast zetten de partijen in op het goed huisvesten en begeleiden van statushouders.

Leefbaarheid

Een fijne buurt is net zo belangrijk als een fijne woning om je ergens thuis te voelen. Daarom zetten de partijen zich ook in voor prettig leefbare buurten en maken ze afspraken over acties die de leefbaarheid bevorderen. In 2024 worden bijvoorbeeld de verbeteringen aan dorpspleinen in Haalderen en Doornenburg opgeleverd. De corporaties gaan ook in gesprek met huurders over hun woonomgeving, onder meer door portiekgesprekken in complexen te voeren. Bovendien worden er voor twee dorpskernen zogenaamde wijkvisies ontwikkeld met daarin een plan van aanpak om de leefbaarheid te verbeteren. Samen met de huurdersorganisatie wordt nog bepaald voor welke kernen dit van toepassing is.

Tot slot maakten de partijen afspraken over de verduurzaming van huurwoningen en over de rol die de corporaties kunnen vervullen bij de energietransitie. Daar waar huurwoningen worden verduurzaamd in een wijk wordt gekeken hoe de gemeente ook koopwoningen kan betrekken om mee te doen.


Lees meer in de gemeentepagina van 5 december 2023

Op de foto: Gijs van der Elst (Huurdersbelang Lingewaard), Erik Cuppen (directeur-bestuurder Waardwonen), Aart Slob (wethouder), Germa Knuver (directeur-bestuurder WOONstichting Gendt), Miranda Spieker (Huurdersvereniging Gendt)

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet