• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Privacyverklaring

1.    Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de organisatie WOONstichting Gendt en onze website www.woonstichtinggendt.nl. Wij vinden het belangrijk om duidelijk en transparant te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neem dan contact met ons op via www.woonstichtinggendt.nl/contact

2.    Persoonsgegevens

WOONstichting Gendt verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u, in het kader van het woongenot, vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Woonstichting Gendt handelt binnen de kaders van de wet.

WOONstichting Gendt verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

Verder worden de volgende indirecte persoonsgegevens opgeslagen:

3.    Doeleinden

WOONstichting Gendt gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar activiteiten en dienstverlening. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of goede doelen. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn de gegevens die u heeft aangeleverd, er worden geen persoonsgegevens via derden verzameld.

De volgende handelingen worden verstaan onder activiteiten en dienstverlening:

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft de huurovereenkomst als basis. De persoonsgegevens zijn nodig zodat WOONstichting Gendt de huurovereenkomst goed uit kan voeren.

In bepaalde situaties is er ook een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in het geval van woonfraude of onrechtmatig gebruik. In dat geval worden uw gegevens gedeeld met gerechtelijke instanties.

4.    Hoe lang blijven deze gegevens opgeslagen?

Gedurende de verhuurperiode worden alle gegevens opgeslagen. Hoewel in de AVG geen concrete bewaartermijnen worden genoemd, gelden er voor een aantal gegevens wel wettelijke bewaartermijnen. WOONstichting Gendt houdt zich aan de bewaartermijnen die verschillende wetgeving voor ons voorschrijft. Wij bewaren uw gegevens 2 jaar na beëindiging huurovereenkomst.

5.    Worden mijn gegevens gedeeld met derden?

WOONstichting Gendt deelt de persoonsgegevens met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld elektriciens en glazenwassers. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde NAW-gegevens van de huurders voor het maken van een afspraak. Ook werkt WOONstichting soms samen met bijvoorbeeld een zorginstelling, deurwaarder, gemeente, politie en andere ketenpartners in het kader van preventie of aanpak van huisuitzetting, woonfraude en/of overlast. Daarnaast maakt WOONstichting Gendt gebruik van een verschillende softwareprogramma’s. De leveranciers van deze programma’s hebben (beperkte) toegang tot de persoonsgegevens zodat zij bijvoorbeeld back-ups van de gegevens kunnen maken. Met deze leveranciers zijn overeenkomsten afgesloten zodat zij zich houden aan de regels van de AVG en WOONstichting Gendt kunnen helpen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Waardwonen
Gedurende de periode februari 2023 – december 2023 worden in het kader van de gezamenlijke implementatie van het nieuwe ERP-Systeem (Itris) persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt bij het testen van het systeem en het daadwerkelijke omzetten van de data van het oude systeem (AX) naar het nieuwe ERP-systeem.
De leden van de ERP-werkgroep, bestaande uit werknemers van WOONstichting Gendt en Waardwonen, tekenen een geheimhoudingsverklaring. Daarin komen ook voorwaarden te staan over het verwerken van de persoonsgegevens.
Het verwerken en delen van de gegevens is noodzakelijk om het systeem gezamenlijk te kunnen implementeren en om ervoor te zorgen dat de data op de juiste manier wordt overgezet.

6.    Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft WOONstichting Gendt een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals onder punt 5 van deze privacyverklaring is duidelijk gemaakt verwerken we alleen persoonsgegevens binnen de EU. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy. Wij zorgen ervoor, dat indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

7.    Gebruik van cookies op onze website

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies, dit zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoeken van een website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon, worden opgeslagen. De internetbrowser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Door het inzetten van cookies wordt het gebruik van de website voor u gemakkelijker en gebruiksvriendelijker.

8.    Klacht indienen

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. WOONstichting Gendt doet er ook alles aan om u als klant tevreden te houden. Mocht u dat niet zijn dan kunt u een klacht indienen via ons klachtenformulier. Is het nog niet naar wens opgelost dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: klacht melden autoriteit persoonsgegevens

9.    Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Op verzoek corrigeren wij uw persoonsgegevens, en als u wilt dat wij gegevens van u verwijderen dan zullen wij dat doen tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op via www.woonstichtinggendt.nl/contact

WOONstichting Gendt
Dorpstraat 48
6691 AZ Gendt
0481-424383
info@woonstichtinggendt.nl

 

 

 

Webdesign: De Geus Internet