• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

WOONstichting Gendt en Waardwonen gaan onderzoeken of fusie meerwaarde heeft

De woningcorporaties in Nederland staan onder druk. Daarom willen WOONstichting Gendt en Waardwonen onderzoeken of een fusie meerwaarde heeft voor (toekomstige) huurders, medewerkers en de organisaties. Beide organisaties zijn actief in de gemeente Lingewaard. En als plattelandsorganisatie willen ze zich allebei inzetten voor het verstevigen van hun positie in de regio en voor het behoud van identiteit die past bij het landelijke gebied tussen Arnhem en Nijmegen. Dat sluit mooi bij elkaar aan. De huurdersorganisaties en medewerkers(vertegenwoordiging) van beide corporaties worden intensief bij het onderzoek betrokken.


WOONstichting Gendt en Waardwonen zijn beiden actief in Lingewaard. Waardwonen heeft daarnaast ook nog woningen in Millingen aan de Rijn.

Grote uitdagingen
Germa Knuver (directeur-bestuurder WOONstichting Gendt): “We staan voor grote uitdagingen, zoals bijdragen aan een oplossing voor de enorme woningnood. Tegelijkertijd hebben we te maken met een veranderende doelgroep, stijgende bouwkosten en krapte op de arbeidsmarkt. Onze huurders hebben baat bij een stabiele en betrouwbare organisatie, die aansluit bij de cultuur in dit gebied, dichtbij in hun eigen buurten en wijken. Mogelijk kunnen we door te fuseren nog meer betekenen voor huurders, en meer investeren in nieuwe betaalbare woningen, aanwezigheid in de buurt, duurzaam wonen en prettig leefbare buurten.”


We werken al veel samen

Erik Cuppen (directeur-bestuurder Waardwonen): “We werken al veel samen en dat gaat heel erg goed. We trekken bijvoorbeeld samen op bij het maken van de prestatieafspraken met de gemeenten, we hebben gekozen voor hetzelfde primaire ICT-systeem, en net zoals veel andere corporaties delen we medewerkers. Op dit moment werken we zelfs toe naar één team Bedrijfsvoering met één manager. Voor ons heel logisch, want onze werkwijzen en identiteit hebben veel overlap en we werken in dezelfde gemeente. Wellicht heeft ook een volledige fusie meerwaarde. Dat laten we afhangen van de conclusies en de aanbevelingen van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. We laten goed kijken naar de voordelen en nadelen van een fusie. En onze huurdersorganisaties en medewerkers(vertegenwoordiging) worden intensief betrokken bij dat onderzoek.”

WOONstichting Gendt en Waardwonen hebben in 2018 ook al een onderzoek laten uitvoeren naar verregaande samenwerking. Germa Knuver: “Maar we zijn niet helemaal tevreden over hoe dat proces toen is gelopen. Ook al waren de bedoelingen heel goed, de huurdersorganisaties en medewerkers zijn toen te laat betrokken en onvoldoende meegenomen. Zij hadden daardoor het gevoel dat er niet naar hen geluisterd werd. Daar hebben we van geleerd en dat doen we nu anders. De huurdersorganisaties zijn nu van het begin af aan aangehaakt en hun inbreng en stem is enorm belangrijk. En datzelfde geldt voor onze medewerkers(vertegenwoordiging).”

Betere dienstverlening voor huurders
“Ik ervaar inderdaad dat we nu vanaf het begin af aan zijn meegenomen in de stappen die nodig zijn, voorafgaand aan dit onderzoek. En dat onze zienswijze en dingen die wij belangrijk vinden worden meegenomen”, aldus Paul Verhoeven (voorzitter huurdersvereniging Gendt). “Door alle maatschappelijke ontwikkelingen is de druk op medewerkers en de corporaties hoog. Dat zien wij ook. Tegelijkertijd willen we als huurders wel graag dat de dienstverlening behouden blijft. We willen graag een corporatie die makkelijk en goed bereikbaar is, dat medewerkers ingezet worden in de buurt, en we willen graag een sterke stem in het lokale beleid, zodat het karakter van ons landelijke gebied zoveel mogelijk behouden blijft. Daarom steunen we dit onderzoek. We zijn benieuwd naar de overeenkomsten en verschillen tussen WOONstichting Gendt en Waardwonen. En we willen graag weten of een fusie positief bij kan dragen aan het behartigen van onze belangen.”

Gijs van der Elst (voorzitter Huurdersbelang Lingewaard): “Ook wij hebben vertrouwen in dit onderzoek. En ik zie zelf vooralsnog geen nadelen als WOONstichting Gendt en Waardwonen fuseren, eerder voordelen. Voor ons is het wel belangrijk dat de huidige onderhouds- en nieuwbouwplannen gewoon doorgaan, ongeacht de uitkomst van het onderzoek. Die toezegging hebben we gekregen. En verder vinden we het belangrijk dat de sociale huisvesting in Lingewaard eerlijk verdeeld wordt over alle dorpen en kernen. We ervaren het nu al als meerwaarde dat we met de huurdersverenigingen van beide corporaties meepraten bij het maken van de prestatieafspraken. We zijn benieuwd of een fusie nog meer voordelen kan opleveren, of de woningcorporaties bijvoorbeeld samen meer voor elkaar krijgen, in het belang van huurders en toekomstige huurders.“

Jan de Smidt (voorzitter Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn): “Net als de huurdersorganisaties in Lingewaard, worden ook wij meegenomen in alle stappen die Waardwonen en WOONstichting Gendt zetten. Voor ons is het ook belangrijk dat de fusie geen nadelige gevolgen heeft voor de financiële positie van de organisaties. En we vinden het belangrijk dat alle betrokken partijen de komende tijd op een constructieve transparante manier samenwerken. We vertrouwen erop dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd, en dat er ook goed gekeken wordt naar voor- en nadelen van een fusie voor huurders in Millingen aan de Rijn.”

Vervolgstappen
Het komende half jaar laten WOONstichting Gendt en Waardwonen het onderzoek uitvoeren. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau die gaat kijken of een fusie meerwaarde heeft voor huurders en woningzoekenden. Daarnaast is er aandacht voor wat een fusie precies betekent op organisatieniveau. Bijvoorbeeld op financieel gebied en qua cultuur en beleid. Welke voordelen heeft een fusie? Maar ook welke risico’s zijn er? En daarbij is er dus veel aandacht voor de inbreng van de huurdersorganisaties en medewerkers van beide organisaties.  

Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek zullen de directeur-bestuurders van de corporaties dan in nauw overleg met de huurdersorganisaties, raden van commissarissen en medewerkersvertegenwoordiging besluiten een mogelijke vervolgstap te zetten.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet