• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Directeur-bestuurders van WOONstichting Gendt en Waardwonen besluiten om het formele fusieproces op te starten

De directeur-bestuurders van Waardwonen en WOONstichting Gendt hebben besloten om een formeel fusieproces op te starten. Dit besluit volgt na onafhankelijk onderzoek van Atrivé. Nog niet alles is in kannen en kruiken, maar het voornemen om te fuseren is er. Dat betekent dat we gaan kijken wat goed gaat in onze dienstverlening en wat we willen behouden, wat er anders of beter kan en hoe de fusieorganisatie eruit komt te zien.

Wat is het beste voor onze huurders en woningzoekenden: zelfstandig blijven, samenwerken of fuseren? Die vraag stond centraal in een onafhankelijk onderzoek van Atrivé. Het onderzoek richtte zich vooral op de belangrijkste uitdagingen en ontwikkelingen die van invloed zijn op de dienstverlening van beide organisaties. Op basis van de conclusies van het onderzoek heeft Atrivé geadviseerd om het fusieproces op te starten.

Kansen die er zijn volledig benutten
Ondertussen zijn de resultaten van het onderzoek gedeeld met onder andere de huurdersorganisaties, medewerkers(vertegenwoordiging) en andere belanghebbenden van beide corporaties. Hen is gevraagd om een reactie op het onderzoeksrapport en het advies te geven.

Erik Cuppen (directeur-bestuurder Waardwonen): “We hebben het advies van Atrivé en de reacties en belangen van alle betrokken partijen zorgvuldig afgewogen en daarom gezamenlijk besloten om een vervolgstap naar fusie te zetten. Dit betekent dat we serieus nadenken over hoe de fusieorganisatie eruit zou kunnen zien. De dienstverlening van de fusieorganisatie moet hoe dan ook blijven aansluiten op de behoefte van huurders en woningzoekenden, we willen zorgen voor fijne woningen in fijne buurten. Daarnaast denken we na over hoe we op lokaal niveau nog beter contact kunnen maken met bewoners en samenwerken met partners in de wijken. We willen de kansen die er zijn voor volkshuisvesting volledig kunnen benutten.”

Effecten van een mogelijke fusie in beeld
Germa Knuver (directeur-bestuurder WOONstichting Gendt): “Samen werken we op dit moment aan een fusie-effectrapportage, waarin we duidelijk in kaart brengen wat we bij fusie behouden en wat er verandert voor huurders, woningzoekenden en voor onze medewerkers. Vanzelfsprekend betrekken we ook in deze fase de huurders- en medewerkersvertegenwoordiging actief bij het proces. Met de huurdersorganisaties denken we bijvoorbeeld na over het thema dienstverlening. Op deze manier bouwen we in het belang van de huidige en toekomstige huurders gezamenlijk aan een toekomstbestendige corporatie.”

In deze fase geven we ook invulling aan ‘de governance’, wat betekent dat we afspraken maken over het bestuur en hoe de Raad van Commissarissen eruit komt te zien. Naast de juridische en financiële zaken, bespreken we ook praktische zaken, die van invloed zijn op de dienstverlening aan de huurders en de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. Huisvesting is hier een voorbeeld van.

Deze effecten delen we ook tijdens bewonersavonden
De overwegingen leggen we allemaal vast in de fusie-effectrapportage zodat alle betrokken straks weten wat ze kunnen verwachten bij een fusie. De effecten van de mogelijke fusie delen we ook met huurders tijdens bewonersavonden, waar we graag in gesprek gaan over de fusie. Deze avonden worden naar verwachting gepland in het eerste kwartaal van 2024.

(We hebben eerder ook al inloopavonden georganiseerd waar we persoonlijk in gesprek zijn gegaan met huurders. U leest hier een terugkoppeling van de inloopavonden en welke punten huurders belangrijk vinden.)

Huurdersorganisaties moeten instemmen met een fusie
Vervolgens vragen we de huurdersorganisaties – die de belangen van huurders behartigen – om hun zienswijze. Hierin geven ze met argumenten aan of ze al dan niet instemmen met de fusie. Over het algemeen raadpleegt de huurdersorganisatie haar achterban (de huurders) en laat zij deze mening meewegen in haar besluit.

Definitief besluit volgt later
Voordat er sprake is van een fusie, moeten de huurdersorganisaties hiermee instemmen. Dat betekent dat ze hun goedkeuring moeten verlenen aan een fusie. Andere betrokken partijen, zoals vertegenwoordigingsorganen van medewerkers en organisaties zoals gemeenten, mogen een advies geven. Pas nadat al deze stappen zijn doorlopen en er positieve zienswijzen en adviezen zijn ontvangen, vragen we goedkeuring voor de fusie aan bij de minister voor Volkshuisvesting & Ruimtelijke ordening.

Meer weten?

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet